انسان ,پاوه ,مجلس ,انتقادی ,عقلانی ,توان ,لیلا حسینی ,حسینی کاندیدای ,گرایی انتقادی ,واعلام کاندیداتوری ,درتعیین سرنوشت ,لیلا حسینی کاندیدای ,م

آوای اورامانات:خانم لیلا حسینی کاندیدای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی درحوزه پاوه واورامانات پس از ثبت نام درستادانتخابات شهرستان پاوه واعلام حضور دراین عرصه بیانیه ای صادرکردندکه درپی خواهدآمد:

بسم تعالی

ثبت نام واعلام کاندیداتوری درانتخابات مجلس وظیفه ای سنگین برعهده ی انسان می گذارد هرچندکه ورود به فضای انتخاباتی قبل ازتاییدصلاحیت ها رسمیتی ندارد اما انسان باثبت نام واعلام کاندیداتوری تمامی فعالیت ازجمله سخنان واعمال مورد سنجش دقیق مردم وفعالین قرارمیگیرد واین است که وظیفه ی خطیری برعهده ی انسان می گذارد.

چقدردراین روزها انسان خود واقعیش باشد مهم است این که چگونه همان فرد قبل ازاعلام کاندیداتوری باشدمهم است.درفضایی که عقلانیت وجودداشته باشد اخلاق هم وجود دارد.التزام به عقل وعقلانیت بیشترازآنکه عقلانی باشداخلاقی است چراکه این امر بیشتر الزامات اخلاقی رابه بارمی آورد تاعقلانی.التزام به عقل به معنی آزادگذاردن خود ودیگران دراندیشیدن ونقادی است واین امرتکالیف اخلاق همچون بی طرفی،طردمدعیان دانایی ومدارا راموجب میگردد.

عقل قادرمطلق نیست اما به کارگیری صحیح آن برای تضمین حیاتی شایسته درسطح فردی وسیاسی که همچنان پیشرفت به جهانی بهتررااجازه دهدکفایت می کند.کارعقل،نقداست.درفضای عقلانی می توان عقل گرایی انتقادی راحاکم کرد.عقل گرایی انتقادی آن است که ماخطابپذیریم واشتباه می کنیم وباکمک عقل نقدی خودمی توانیم به اشتباه خودپی ببریم.

هماناعقلانیت باخوداخلاق وانتقادرابه همراه دارد وجامعه راازتعصبات کورکورانه می رهاند.عقلانیت اصلی ترین پایه ی ورود به مسیرتوسعه است زیرا که باحاکم کردن فضای عقلانیت می توان عقل انتقادی رافعال کردوباعقل انتقادی می توان کاستی ها راتشخیص ورفع کردوامیدبه انتخابی آگاهانه داشت.

جدای ازفضای انتخاباتی که این روزهابرجامعه حاکم است وفضایی چندقطبی رابه وجودآورده است بایدفضایی عقلانی برای رشدوانتخابی آگاهانه به وجود آورد وعقلانیت،خردجمعی وکثرتگرایی رابرجامعه حاکم ساخت.کثرت گرایی به معنای استفاده ازتمامی نظرات موجود درجامعه وفارغ ازجنسیت وحضورهمه جانبه ی همه ی مردم درتعیین سرنوشت خویش.

همانگونه که انسان برای راه رفتن ورسیدن به دوپانیازدارد ونیرو محرکه ی انسان پاهای اوست جامعه نیزبرای رسیدن به مسیر توسعه به پاهایی که همان زنان ومردان درکنارهم وبه یک اندازه دخیل شدن درتعیین سرنوشت خویش باعث قدم گذاشتن جامعه درمسیرتوسعه است.

لیلا حسینی

کاندیدای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی

منبع اصلی مطلب : آوای اورامانات
برچسب ها : انسان ,پاوه ,مجلس ,انتقادی ,عقلانی ,توان ,لیلا حسینی ,حسینی کاندیدای ,گرایی انتقادی ,واعلام کاندیداتوری ,درتعیین سرنوشت ,لیلا حسینی کاندیدای ,م
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : بیانیه لیلا حسینی کاندیدای مجلس دهم درحوزه پاوه واورامانات پس ازثبت نام درستادانتخابات پاوه