مردم ,جامعه ,اسلامی ,شورای ,دوره ,تاریخی ,شورای اسلامی ,مجلس شورای ,دهمین دوره ,دوره مجلس ,محمدرئوف قادری ,مجلس شورای اسلامی

آوای اورامانات:دکترمحمدرئوف قادری نماینده دوره پنجم مردم پاوه واورامانات درمجلس شورای اسلامی وکاندیدای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی درحوزه پاوه واورامانات پس از ثبت نام دروزارت کشور واعلام حضور دراین عرصه بیانیه ای صادرکردندکه درپی خواهدآمد:

بسم الله الرحمن الرحیم

ان الله لایغیرمابقوم حتی یغیروامابانفسهم

"برسرآنم گرزدست برآید"

مردم شریف وبزرگواراورامانات،ساکنان دیاراندیشمندان،فرهیختگان ونواندیشان شهرستانهای(پاوه،جوانرود،روانسروثلاث باباجانی)

سلام وعلیکم

انتخابات محصول خردجمعی وبیانگررشدوشعورسیاسی جامعه ای است که نسبت به امروز وفردای خودونسل های آینده احساس مسئولیت می کندوزمینه سازرشدونمودتفکرات واندیشه های متحول خواهانه دربطن جامعه می شود که این امرسبب آگاهی سازی وارتقای بینش سیاسی-اجتماعی مردم به عنوان بانیان اصلی جامعه خواهدشد.

یکی ازسطوح عرصه های مهم مشارکت سیاسی،شرکت مردم درانتخابات است.که بدون شک این امرمهم باآگاه ساختن وانتقال آگاهی به عنوان اصلی ضروری  وواجب درشکل گیری جریانی بنام شناخت ومعرفت میسرمی گردد.که برای حصول به نتیجه وتسریع این روند،کارکرد روشنگری واهالی معرفت بیش ازهمیشه ومتمایز ازدیگران بوده ونقطه اتکاء آن محسوب می شود.

امروز جامعه مابیش ازهرزمان دیگرنیازمند حضورآگاهانه وایفای نقش پررنگ دانش آموختگان ونخبه گان سیاسی،اجتماعی،ملی ومذهبی این دیاراست،که درامتدادحرکت تدبیروامیدبه رشد وتوسعه هم جانبه درعرصه های مختلف سیاسی،اجتماعی ومشارکت آگاهانه حداکثری مردم بیانجامد.

چراکه سطح مشارکت وحضورآگاهانه مردم درعرصه های اجتماعی نمایانگرسطح دموکراسی خواهی مردم می باشد،که این مهم نیازبه روشنگری،هدایت،همراهی وپشتیبانی آگاهان ولسوزان این مرز وبوم داردتادرنهایت منجربه تعریفی جدیدازحضور مردمان کوردواهل سنت درساختارقدرت وثروت گردد.واما آزمونی دیگربه نام انتخابات،مجلس شورای اسلامی به عنوان نهادی قانون گذاروناظر براجرای قانون باتوجه به کارکردونقش حیاتی آن درمعادلات سیاسی ازحساس ترین وکلیدی ترین نهاد های موجود درنظام جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود،که حضور حداکثری همراه باآگاهی وشناخت می تواند منجربه ساختن مجلسی منسجم وممتکثرشود که نمایندگی آراء وافکارمتفاوت ازتمامی طیف ها وجریان های سیاسی،اجتماعی موجوددررقابتهای انتخاباتی رادربربگیرد.وانتخابات تنها واندک فرصتی است که مامیتوانیم ازآن گفتمان ودیالوگ حضور حداقلی خودرادرساختارسیاسی کشور بازتعریف کنیم،واکنون مسئولیت تاریخی ماچیست؟

آنچه که همه ما به عنوان شهروندان آن سامان ازهرطبقه وقشری بدان واقف ومعترف هستیم،کم رنگ شدن امیدبه
آینده،بی تفاوتی به امورات جاریه درحوزه معادلات اجتماعی،فرهنگی،نارضایتی وسرخوردگی جوانان تحصیلکرده وعامه مردم ازناملایمت ها وکج سلیقگی های انباشته شده درطول این سالهای نه چندان دوراست،که باعث نارضایتی اقشارمختلف جامعه ازوضع موجود شده است.درهمین راستا باتوجه به وضعیت یادشده انتظارمی رود دگراندشان ودلسوزان ونخبگان جامعه رسالت تاریخی خود راکه هماناآگاه ساختن مردم وآسیب شناسی وضعیت موجوداست به جای آورده وبااراده ی معطوف به تغییر(
change)وهمتی بلندبرای آبادانی وعمران این دیارفراموش شده همراه وهمیارهمدیگر باشیموباحضورتوام باشناخت،آگاهی وانتخابی شایسته درمعادلات سیاسی سهیم شده وزمینه رابرای رشد وتوسعه پایداردرتمامی زمینه های اجتماعی،فرهنگی،سیاسی واقتصادی مهیا سازیم.

اینک که فرصتی دست داده ونزدیک به یکی دیگرازبزنگاه های تاریخی هستیم حاشیه نشینی وبی تفاوتی راکنارگذاشته وباانتخابی شایسته وهمراه باعقلانیت جمعی،راه رابرای رشد وپیشرفت اورامانات مهیا وبا بودنمان این راه راآسان نمائیم.

درپایان:خدای راشاکرم باردیگرفرصتی دست دادکه شایدمجالی دیگربرای خدمت به شماعزیزان بیابم وبرعهدی که ازدیربازباخودوشمامردمان شریف آن دیاربسته ام ازهرروزنی برای خدمتگزاری واعتلای هرچه بیشترآن دیار دریغ نکرده وبااراده محکم واستوارتر ازهمیشه برآن عهدخویش بازایستاده ام،باشدکه دراین مسیرباهمراهی وهمدلی وهمدلی شمابه مقصدبرسیم.

وتم قه له م:

که ی حه زئه که یت نوکت بشکیت؟/وتی کاتیک بکه ومه به ین په نجه ی که سیک،/شایان نیه هیچ بنوسیت/

وتم ئه ی که ی حه زومه یلت له نوسینه؟/وتی کاتیک راستی وئیلهام/بچنه ناویه ک وه ک ئیشوزام/

 

بااحترام-محمدرئوف قادری

نماینده ادواروکاندیدای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی

 

منبع اصلی مطلب : آوای اورامانات
برچسب ها : مردم ,جامعه ,اسلامی ,شورای ,دوره ,تاریخی ,شورای اسلامی ,مجلس شورای ,دهمین دوره ,دوره مجلس ,محمدرئوف قادری ,مجلس شورای اسلامی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : بیانیه محمدرئوف قادری کاندیدای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی پس ازثبت نام دروزارت کشور